Jak określić wartość środka trwałego?

Jak określić wartość środka trwałego?

Przedsiębiorcy, którzy nabywają środek trwały, powinni sklasyfikować go jako składnik majątku, a także ustalić jego wartość początkową. Zobowiązanie to wynika z odpowiednich przepisów prawa. Środkami trwałymi bywają między innymi rozmaite urządzenia, maszyny, budynki, środki transportu. O tym, jak ustalić ich wartość początkową, opowiemy w dalszej części przygotowanego przez nas artykułu. Zapraszamy Cię do zapoznania się z naszym wpisem.

Co powinno być uznawane za wartość początkową środka trwałego?

Jako specjaliści od kwestii rachunkowości mający w swojej ofercie między innymi usługę wirtualnego biura przypominamy, że wartość początkowa środków trwałych, a także wartości niematerialnych i prawnych powinna być precyzowana w zależności od kosztów nabycia określonego środka.

W przypadku w pełni odpłatnego zakupu danego dobra wartością początkową środka trwałego jest cena jego nabycia – chyba że środki te były wykorzystywane przez podatnika przed ich wpisaniem do ewidencji i nie były wcześniej amortyzowane (także wtedy za opisywaną wartość uznaje się cenę nabycia dobra, natomiast nie może być ona wyższa od jej wartości rynkowej).

Jeżeli następuje częściowo odpłatne nabycie, wartością środka trwałego jest cena jego nabycia, powiększona o wartość przychodu. Jeśli środek ten zostanie wytworzony samodzielnie, to jego wartością jest koszt jego wytworzenia. W przypadku nabycia środka w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób za jego wartość należy uznać wartość rynkową obowiązującą w dniu nabycia.

Ceną nabycia z kolei jest kwota należna sprzedawcy powiększona o koszty dotyczące zakupu, na przykład koszty transportu, ubezpieczenia w drodze, opłat notarialnych, opłat skarbowych, instalacji systemów komputerowych czy montażu zakupionych dóbr.