Kto przeprowadza badania sprawozdań finansowych i jak się do tego przygotować?

Kto przeprowadza badania sprawozdań finansowych i jak się do tego przygotować?

Celem badania sprawozdania finansowego jest wydanie opinii przez biegłego rewidenta, że sprawozdanie jest sporządzony w sposób prawidłowy i rzetelny oraz że, jasno opisuje sytuację finansową i majątkową jednostki. Niektóre podmioty mają ustawowy obowiązek badania sprawozdań finansowych. Na czym polega takie badanie? 

Opinia biegłego rewidenta wydawana jest w oparciu sprawdzenie, czy sprawozdanie finansowe zostało opracowane na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, czy zawiera wszystkie istotne informacje, czy zostało sporządzone zgodnie z ustawami dotyczącymi rachunkowości oraz czy jego forma i treść jest zgodna z przepisami dotyczącymi danej jednostki. Badanie sprawozdania finansowego może przeprowadzić jedynie biegły rewident, posiadający odpowiednie uprawnienia. Musi to być osoba wpisana do rejestru biegłych rewidentów, jednocześnie spełniająca wymóg bezstronności. Nie może to być więc osoba związana w żaden sposób z jednostką (w sposób finansowy, zawodowy ani osobisty).

Rewidenta nie może wybrać kierownik jednostki. Takie prawo ma jedynie organ, który zatwierdza sprawozdania finansowe, chyba że, statut jednostki lub inne akty prawne zezwalają na inne rozwiązanie. Kierownik jednostki może jednak poprosić biuro rachunkowe o poradę i pomoc w przygotowaniu do spotkania z biegłym rewidentem.

Jak wygląda badanie sprawozdań finansowych? 

Kierownik jednostki powinien zapewnić rewidentowi dostęp do ksiąg rachunkowych oraz dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów, a także wszystkich ważnych dokumentów takich jak umowy handlowe i bankowe, uchwały Zarządu i Rady Nadzorczej. Rewident w trakcie badania przygląda się inwentaryzacji, zbiera informacje od księgowych, kierownika jednostki oraz kierowników innych działów, warto więc by byli oni przygotowani na taką okoliczność. Rewident ma obowiązek zachowania dla siebie wszystkich informacji jako tajemnicy służbowej, z wyjątkiem sytuacji, gdy składa zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.