Na jakich warunkach można prowadzić ewidencję przychodu?

Na jakich warunkach można prowadzić ewidencję przychodu?

Ewidencja przychodu jest jedną z najprostszych form księgowości, ponieważ uwzględnia tylko przychody z prowadzonej działalności gospodarczej. Wymaga się jej wtedy, gdy przedsiębiorca korzysta z uproszczonego, ryczałtowego rozliczenia podatku. Ryczałt jest bardzo korzystną formą rozliczania się z fiskusem dla wielu typów działalności, jednak nie zawsze można go wybrać. Przychody rozliczane są poprzez płacenie podatku zgodnie ze stawkami ustalonymi według wykonywanych czynności.

Limit przychodu w 2021 roku

Ryczałt jest formą rozliczenia przeznaczoną dla osób fizycznych, których przychód w poprzednim roku podatkowym nie przekroczył 2 mln euro w przeliczeniu na złotówki według kursu Narodowego Banku Polskiego na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy. W poprzednich latach limit wynosił 250 tys. euro. Ryczałt mogą także wybrać osoby, których zyski pochodzą z tytułu najmu, dzierżawy i pokrewnych źródeł uzyskiwanych poza działalnością gospodarczą. Suma wszystkich przychodów nie może przekroczyć powyższej kwoty. Limit nie dotyczy przedsiębiorców, którzy w trakcie roku podatkowego rozpoczęli działalność. Jednak jego przekroczenie będzie miało wpływ na formę rozliczenia w następnym roku podatkowym.

Ograniczenia dotyczące wybranych zawodów 

Niektóre rodzaje działalności nie mogą korzystać z ryczałtu niezależnie od uzyskanego przychodu. Jest to forma niedozwolona w przypadku prowadzenia aptek, udzielania pożyczek pod zastaw, handlu walutą, handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych, oraz uprawiania wolnych zawodów. Rozliczania ryczałtowego nie mogą wybierać także osoby prowadzące doradztwo rachunkowo-księgowe i podatkowe oraz pośrednicy w sprzedaży hurtowej maszyn i urządzeń przemysłowych. Wyjątkiem są zawody, które wymieniono w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym, czyli np.:

  • lekarze,
  • weterynarze,
  • stomatolodzy,
  • pielęgniarki,
  • korepetytorzy.

Działalność nie może być także wykonywana na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej oraz osób fizycznych na potrzeby prowadzonych przez nie pozarolniczych działalności gospodarczych. Dokładny wykaz znajduje się w załączniku nr 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Poprawne prowadzenie ewidencji przychodu 

Ewidencję należy prowadzić za każdy rok na podstawie faktur, faktur VAT, rachunków i dokumentów celnych. Przedsiębiorca musi przechowywać dowody zakupu towarów, a także prowadzić wykazy środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych. Ewidencja przychodu  powinna być ponumerowana, przejrzysta i prowadzona w sposób rzetelny. Na koniec każdego miesiąca sporządza się wydruk zapisów z minionego okresu według wzoru ustanowionego w rozporządzeniu. W tym celu można korzystać z programów komputerowych, systemów teleinformatycznych lub biur rachunkowych. Zapisy muszą być chronologiczne i dodawane nie później niż do 20. dnia kolejnego miesiąca. Błędy i niewpisane kwoty nie mogą przekroczyć 0,5% przychodu wykazanego do momentu kontroli lub na dany rok podatkowy.