Jakie elementy musi zawierać świadectwo pracy?

Jakie elementy musi zawierać świadectwo pracy?

Świadectwo pracy jest dokumentem wydawanym pracownikowi przez pracodawcę po wygaśnięciu lub zerwaniu umowy o pracę. Wydanie go jest obowiązkiem pracodawcy bez względu na to, na jakiej podstawie pracownik świadczył pracę tj. umowy na czas nieokreślony, określony czy na okres próbny. O ile dla byłego pracodawcy dokument ten nie ma znaczenia, tak dla przyszłego już znaczące.

Świadectwo pracy jest bowiem dokumentem wystawianym dla pracownika na potrzeby poszukiwań nowej pracy. Podczas etapu rekrutacyjnego może on okazać świadectwo pracy, które świetnie poświadczy o jego dokonaniach w poprzedniej pracy albo w przypadku przedłużającego się okresu bez podejmowania pracy zarobkowej, dokument przyda się, by otrzymać zasiłek dla osób bezrobotnych. Co ważne – świadectwo pracy nie może opierać się na opinii pracodawcy (korzystnych i niekorzystnych dla pracownika), a jedynie na bezdyskusyjnych faktach dotyczących stanowiska i obowiązków jakie pełnił.

Co powinno znaleźć się w świadectwie pracy?

Świadectwo pracy powinno informować o okresie i rodzaju wykonywanej pracy, tym, jakie stanowisko (lub stanowiska) zajmował pracownik, trybie rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy oraz inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego dotyczące m.in.: wymiaru racy pracownika w czasie trwania stosunku pracy, okresów nieskładkowych, przypadających w okresie zatrudnienia, którego dotyczy świadectwo pracy, uwzględnianych przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty, liczby dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie, zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy, w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy, czy na żądanie pracownika – informacji o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach oraz wielu innych. Treść świadectwa pracy, sposób i tryb jego wydania, prostowania zostały szczegółowo uregulowane w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 30.12.2016 r. w sprawie świadectwa pracy.

Za: https://www.pip.gov.pl/pl/baza-wiedzy/prawo-pracy/stosunek-pracy/127132,co-to-jest-swiadectwo-pracy-.html