Jakie są obowiązki związane z kasą fiskalną?

Jakie są obowiązki związane z kasą fiskalną?

Zgodnie z Ustawą o VAT – art. 111 – podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, czyli kas fiskalnych. Jakie obowiązki są związane z ich używaniem?

O czym pamiętać w związku z kasami fiskalnym?

Oprócz podstawowych obowiązków dotyczących samej ewidencji – aby o żadnym nie zapomnieć, warto zatrudnić biuro rachunkowekażdy podatnik używający kas fiskalnych musi:

 • wystawiać i wydawać nabywcom paragony fiskalne lub faktury z każdej sprzedaży, w postaci papierowej lub elektronicznej,
 • dokonywać niezwłocznego zgłoszenia właściwemu podmiotowi prowadzącemu serwis kas fiskalnych każdej nieprawidłowości w pracy kasy,
 • udostępniać kasy fiskalne do kontroli stanu ich nienaruszalności i prawidłowości pracy na każde żądanie właściwych organów,
 • poddawać kasy fiskalne obowiązkowemu przeglądowi technicznemu przez właściwy podmiot prowadzący serwis takich kas,
 • przechowywać kopie dokumentów kasowych przez wymagany okres,
 • stosować kasy wyłącznie do prowadzenia ewidencji własnej sprzedaży (z określonymi prawem wyjątkami),
 • dokonać wydruku dokumentów wystawianych przy zastosowaniu kas fiskalnych,
 • prowadzić i przechowywać dokumentację o przebiegu eksploatacji kasy fiskalnej,
 • poddać obowiązkowemu przeglądowi technicznemu kasy, które zostały przez podatnika utracone, a następnie odzyskane, przed ich ponownym zastosowaniem do prowadzenia ewidencji,
 • zapewnić połączenie umożliwiające przesyłanie danych między kasą a Centralnym Repozytorium Kas,
 • zakończyć używanie kas fiskalnych w przypadku zakończenia działalności gospodarczej lub pracy kas rejestrujących, zapewniając zabezpieczenie danych z kasy rejestrującej.