Kogo dotyczy minimalna stawka godzinowa za pracę?

Kogo dotyczy minimalna stawka godzinowa za pracę?

Z dniem 1 stycznia 2017 roku obowiązuje tzw. minimalna stawka godzinowa za pracę. Co oznacza jej wprowadzenie dla przedsiębiorców, osób samozatrudnionych i pracowników? Kto może liczyć na podwyżki wraz z nowym rokiem?

Osoby samozatrudnione i zleceniobiorcy

Nowa ustawa reguluje płace dla osób fizycznych przyjmujących zlecenia oraz osób świadczących jednoosobowe usługi w ramach samozatrudnienia. Od pierwszego stycznia będą mieć zagwarantowaną minimalną stawkę godzinową za pracę. Jej wysokość została określona w tym roku na poziomie 13 złotych brutto.

Jest jednak pewno zastrzeżenie! Opisane wyżej warunki obowiązują tylko wtedy, gdy o miejscu i czasie wykonywania zlecenia lub świadczenia usług decyduje zleceniodawca, lub osoba zlecająca wykonanie usługi. Jeżeli sami ustalamy te warunki, będzie nam przysługiwać wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne. Dodatkowym warunkiem, stosowania przepisów o minimalnej stawce godzinowej, jest forma wynagrodzenia – nie może ono być ustalone w formie prowizyjnej, uzależnionej od wyników.

Umowy, których nie dotyczy ustawa o minimalnej stawce godzinowej

Ustawodawca wyłączył z nowych przepisów niektóre umowy: gdzie przedmiotem są usługi opiekuńcze i bytowe, które były realizowane przez prowadzenie rodzinnego domu pomocy na podstawie art. 52 ustawy o pomocy społecznej. Dotyczy to m.in.

  • rodzin zastępczych zawodowych,
  • rodzinnych domów dziecka,
  • dyrektorów placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego,
  • oraz wychowawców wyznaczonych do pomocy w kierowaniu placówką opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego, jeśli w placówce tej nie ma zatrudnionego dyrektora,

Ponadto przepisy o nowych płacach wyliczanych na podstawie stawki godzinowej nie będą się także odnosić do opiekunów wycieczek, jeżeli opieka nad grupą będzie świadczona nieprzerwanie przez czas przekraczający dobę. Nie dotyczą także usług w zakresie domowej opieki pełnionej nad osobą niepełnosprawną, chorą przewlekle lub w podeszłym wieku, jeśli osoba świadcząca usługi zamieszkuje wspólnie w mieszkaniu lub domu osoby, która się opiekuje i przebywa tam nieprzerwanie przez czas dłuższy niż jedna doba.

Jak widać, w praktyce nie każdy zleceniobiorca i osoba samozatrudniona otrzyma automatycznie od nowego roku  podwyżkę.