Na czym polega audyt podatkowy?

Na czym polega audyt podatkowy?

Wszystkie podmioty gospodarcze prowadzące swoją działalność w Polsce zobowiązane są do prowadzenie odpowiedniej ewidencji księgowej w celach podatkowych. Kluczową kwestią dla funkcjonowania każdej firmy jest rzetelne i prawidłowe rozliczanie podatków. Należy zatem cały proces związany z rozliczeniami poddawać regularnej kontroli, aby mieć pewność, że funkcjonuje on bezbłędnie. W tym celu na zlecenie podatnika należy wykonać audyt podatkowy, przeprowadzany przez niezależnego audytora podatkowego. Na czym to polega i co warto wiedzieć o audycie podatkowym? Zapraszamy do lektury.

Czym jest audyt podatkowy?

Audyt podatkowy to usługa, pozwalająca na wewnętrzną weryfikację prowadzenia ewidencji podatkowej, deklarowania i rozliczania podatków w podmiocie gospodarczym, objętym audytem. Ma on na celu określenie czy działania z zakresu ewidencjonowania są zgodne z prawem i nie zawierają nieprawidłowości. Audytor sprawdzający legalność i prawidłowość może zatem zarekomendować ewentualne zmiany, a także korekty deklaracji czy przedstawić inne zalecenia, które w przyszłości pomogą uniknąć nieprawidłowości.

Co jest przedmiotem audytu podatkowego?

Przeprowadzenie audytu podatkowego polega na szczegółowej analizie całej dokumentacji źródłowej, dotyczącej badanego zagadnienia. W szczególności:

  • faktur,
  • umów handlowych,
  • rejestrów,
  • ewidencji,
  • deklaracji,
  • ksiąg podatkowych.

Audyt polega także na weryfikacji wewnętrznych procedur podatnika. Cały proces jest dokładny i skrupulatny, dlatego obejmuje także analizę innych dokumentów i zdarzeń, które mogą wpływać na powstanie obowiązku podatkowego i jego zakres. Najczęściej audytu dokonuje się w obszarze podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych, a także podatku od czynności cywilno-prawnych i podatku od nieruchomości. Audyt kończy się wystawieniem dokumentu audytu, który zawiera informacje, takie jak analiza nieprawidłowości, kwestie rodzące ewentualne ryzyka podatkowe, rekomendacje rozwiązań i działań umożliwiających ograniczenie potencjalnego ryzyka podatkowego oraz ocenę kwalifikacji podatkowych. A zatem rezultatem audytu podatkowego może być także otrzymanie przez przedsiębiorcę rozwiązań wykrytych problemów oraz praktycznych rekomendacji, które pomogą uniknąć podobnych nieprawidłowości w przyszłości. Audyt podatkowy najczęściej przeprowadza się raz do roku.

Podsumowanie, czyli jakie korzyści niesie za sobą przeprowadzenie audytu podatkowego?

Audyt podatkowy ma przede wszystkim na celu zwiększenie bezpieczeństwa finansowego i prawnego podatnika, osób kierujących danym podmiotem lub uczestniczących w jego rozliczeniach podatkowych. Zamawiający audyt podatkowy otrzymuje potwierdzenie, że sprawy księgowe i podatkowe są prowadzone w sposób prawidłowy i korzystny dla firmy. Dodatkowo audyt stanowi rzetelną weryfikację czy podmiot gospodarczy nie łamie prawa i pozwala wyeliminować wszelkie działania, które narażają na dodatkowe koszty. Na podstawie audytu podatkowego można przygotować mapę zagrożeń i ryzyka dotyczącego zobowiązań podatkowych, pozwala na optymalizację obciążeń podatkowych i znalezienie realnych i zgodnych z prawem możliwości poprawienia wyników finansowych podmiotu gospodarczego. Audyt finansowy to element nowoczesnego i profesjonalnego zarządzania przedsiębiorstwem.