Na czym polega audyt podatkowy?

Na czym polega audyt podatkowy?

Wszystkie podmioty gospodarcze prowadzące swoją działalność w Polsce zobowiązane są do prowadzenia odpowiedniej ewidencji księgowej w celach podatkowych. Kluczową kwestią dla funkcjonowania każdej firmy jest rzetelne i prawidłowe rozliczanie podatków. Należy zatem cały proces związany z rozliczeniami poddawać regularnej kontroli, aby mieć pewność, że funkcjonuje on bezbłędnie. W tym celu na zlecenie podatnika należy wykonać audyt podatkowy, przeprowadzany przez niezależnego audytora podatkowego. Na czym to polega i co warto wiedzieć o audycie podatkowym? Zapraszamy do lektury.

Czym jest audyt podatkowy?

Audyt podatkowy to usługa, pozwalająca na wewnętrzną weryfikację prowadzenia ewidencji podatkowej, deklarowania i rozliczania podatków w podmiocie gospodarczym, objętym audytem. Ma on na celu określenie czy działania z zakresu ewidencjonowania są zgodne z prawem i nie zawierają nieprawidłowości. Audytor sprawdzający legalność i prawidłowość może zatem zarekomendować ewentualne zmiany, a także korekty deklaracji czy przedstawić inne zalecenia, które w przyszłości pomogą uniknąć nieprawidłowości.

Co jest przedmiotem audytu podatkowego?

Przeprowadzenie audytu podatkowego polega na szczegółowej analizie całej dokumentacji źródłowej, dotyczącej badanego zagadnienia. W szczególności:

  • faktur,
  • umów handlowych,
  • rejestrów,
  • ewidencji,
  • deklaracji,
  • ksiąg podatkowych.

Audyt polega także na weryfikacji wewnętrznych procedur podatnika. Cały proces jest dokładny i skrupulatny, dlatego obejmuje także analizę innych dokumentów i zdarzeń, które mogą wpływać na powstanie obowiązku podatkowego i jego zakres. Najczęściej audytu dokonuje się w obszarze podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych, a także podatku od czynności cywilno-prawnych i podatku od nieruchomości. Audyt kończy się wystawieniem dokumentu audytu, który zawiera informacje, takie jak analiza nieprawidłowości, kwestie rodzące ewentualne ryzyka podatkowe, rekomendacje rozwiązań i działań umożliwiających ograniczenie potencjalnego ryzyka podatkowego oraz ocenę kwalifikacji podatkowych. A zatem rezultatem audytu podatkowego może być także otrzymanie przez przedsiębiorcę rozwiązań wykrytych problemów oraz praktycznych rekomendacji, które pomogą uniknąć podobnych nieprawidłowości w przyszłości. Audyt podatkowy najczęściej przeprowadza się raz do roku.

Podsumowanie, czyli jakie korzyści niesie za sobą przeprowadzenie audytu podatkowego?

Audyt podatkowy ma przede wszystkim na celu zwiększenie bezpieczeństwa finansowego i prawnego podatnika, osób kierujących danym podmiotem lub uczestniczących w jego rozliczeniach podatkowych. Zamawiający audyt podatkowy otrzymuje potwierdzenie, że sprawy księgowe i podatkowe są prowadzone w sposób prawidłowy i korzystny dla firmy. Dodatkowo audyt stanowi rzetelną weryfikację czy podmiot gospodarczy nie łamie prawa i pozwala wyeliminować wszelkie działania, które narażają na dodatkowe koszty. Na podstawie audytu podatkowego można przygotować mapę zagrożeń i ryzyka dotyczącego zobowiązań podatkowych, pozwala na optymalizację obciążeń podatkowych i znalezienie realnych i zgodnych z prawem możliwości poprawienia wyników finansowych podmiotu gospodarczego. Audyt finansowy to element nowoczesnego i profesjonalnego zarządzania przedsiębiorstwem.

Kluczowe etapy przeprowadzania audytu podatkowego

Audyt podatkowy to proces, w ramach którego dokonywana jest kontrola prawidłowości rozliczeń podatkowych przedsiębiorstwa. Przeprowadzenie audytu podatkowego odbywa się zazwyczaj w kilku kluczowych etapach. Na początek, eksperci ds. podatków analizują dostępne dokumenty oraz informacje dotyczące rozliczeń podatkowych firmy. Następnie, oceniają ryzyko wystąpienia nieprawidłowości oraz ewentualnych zobowiązań podatkowych. W kolejnym etapie, audytorzy przeprowadzają szczegółowe badanie wybranych obszarów, które zostały uznane za najbardziej narażone na błędy lub nieprawidłowości. Po zakończeniu badania, sporządzany jest raport z wynikami audytu, wskazujący na ewentualne nieprawidłowości oraz rekomendujący działania mające na celu ich usunięcie. Na koniec, przedsiębiorstwo otrzymuje wsparcie w zakresie wdrożenia proponowanych zmian oraz monitorowania ich skuteczności.

Jak przygotować się do kontroli podatkowej: praktyczne wskazówki

Przygotowanie się do kontroli podatkowej może być kluczowe dla osiągnięcia pozytywnego wyniku audytu. W pierwszej kolejności, warto upewnić się, że wszystkie dokumenty związane z rozliczeniami podatkowymi są właściwie przechowywane i łatwo dostępne. Należy również sprawdzić, czy wszelkie obowiązujące przepisy podatkowe są stosowane oraz czy firma prowadzi prawidłową ewidencję podatkową. Warto również skonsultować się z doradcą podatkowym, który pomoże ocenić ryzyko wystąpienia nieprawidłowości oraz wskaże obszary wymagające szczególnej uwagi. Przed kontrolą warto także przeprowadzić wewnętrzny audyt, który pozwoli na weryfikację stanu rozliczeń podatkowych oraz ewentualne korekty. W trakcie kontroli podatkowej, ważne jest również utrzymanie otwartej i uczciwej komunikacji z audytorami oraz gotowość do współpracy w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości.