Składki ZUS – jak wylicza wysokość składki i co zawiera

Składki ZUS – jak wylicza wysokość składki i co zawiera

Każdy przedsiębiorca musi obowiązkowo płacić ZUS. Wyjaśniamy jak nalicza się wysokość składki ZUS i co wchodzi w jej zakres. Zapraszamy na blog!

ZUS dla Przedsiębiorcy – podstawowe informacje

Przedsiębiorca ma obowiązek odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe i wypadkowe) oraz ubezpieczenia zdrowotne. Wysokość składki w każdym roku jest inna, ponieważ jest uzależniona od prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego oraz minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Ponieważ w Polsce płace rosną z każdym rokiem, zwiększa się również składka ZUS opłacana przez przedsiębiorców. Przy wyznaczaniu wysokości składki bierze się pod uwagę 60% przeciętnego wynagrodzenia. Dla osób opłacających ZUS na preferencyjnych zasadach, za podstawę składki wykorzystuje się 30% minimalnego wynagrodzenia w danym roku. W 2016 roku minimalne wynagrodzenie wynosiło 1850 zł.

Co wchodzi w skład składki ZUS

Składka ZUS składa się z kilku komponentów – ubezpieczeń społecznych, funduszu pracy i ubezpieczeń zdrowotnych. Wylicza się je na bazie podstawy wymiaru składek.

Do ubezpieczeń społecznych zaliczamy: ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenie rentowe, ubezpieczenie wypadkowe. Dodatkowo przedsiębiorca może również opłacać ubezpieczenie chorobowe.

Terminy płatności składek ZUS

Składki ZUS należy płacić w 3 terminach:

  • do 5. dnia następnego miesiąca – jednostki i zakłady budżetowe, oraz gospodarstwa pomocnicze;
  • do 10. dnia następnego miesiąca – osoby fizyczne (przedsiębiorcy), które opłacają składkę wyłącznie za siebie;
  • do 15. dnia następnego miesiąca – obowiązek ten dotyczy pozostałych podatników.

Należy pamiętać, że termin płatności rozumie się jako termin wysłania deklaracji rozliczeniowej. ZUS musi otrzymać dokument potwierdzający naliczenie składek. W przypadku, gdy termin płatności przypada w dzień wolny od pracy, składka powinna zostać opłacona nie później niż w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu wolnym.